فروش کلر هندی تهران

فروش کلر هندی تهران

"<yoastmark

 

فروش کلر هندی تهران

محل تزریق را میتـوان نزدیـک بـه پمـپ سـامانه آبیـاری یـا دور از پمـپ و نزدیـک بـه قطعـه مـورد نظـر تزریـق

کـرد.

تزریق نزدیک به محل پمپ در ایــن حالــت تزریــق را تــا حــد امــکان نزدیــک بــه پمــپ ســامانه آبیــاری انجــام

دهیــد. ایــن نــوع تزریــق از رشــد لجــن باکتریایــی در لوله هــای اصلــی جلوگیــری میکنــد و همچنیــن از

ســامانه آبیــاری محافظــت میکنــد.

خرید کلر هندی تهران

دور از پمپ و نزدیک به قطعه مورد نظر در ایـن حالـت به علـت تزریـق در نزدیـک قطعـه مـورد نظـر، لوله هـای

اصلـی از نظـر رشـد لجـن باکتریایـی محافظـت نمیشـوند. ایـن نـوع تزریـق را هنـگام اســتفاده از پســاب،

گوگــرد، آهــن یــا منگنــز اســتفاده نکنیــد و در ایــن مــوارد تزریـق این ماده را نزدیـک پمـپ سـامانه انجـام

دهیـد.

فروش پودر کلر هندی تهران

میزان غلظت کلر مصرفی و باقیمانده مورد نیاز در سیستم آبیاریپمقـدار سـطوح غلظـت این ماده تزریقـی و

غلظـت باقیمانـده در دو روش تزریـق پیوسـته و متنـاوب ارائـه شـده اسـت .بعــد از تزریــق غلظــت باقیمانــده را

اندازه گیــری کنیــد و مقــدار مصــرف را بـه روش زیـر تنظیـم کنیـد:

– اگـر غلظـت باقیمانـده خیلـی کـم اسـت، غلظـت تزریـق یـا زمـان تزریـق را زیـادکنیـد.

– اگر غلظت باقیمانده خیلی زیاد است، غلظت تزریق را کاهش دهید.

قیمت کلر هندی تهران

نگهداری غلظت آزاد باقیمانده در هنـگام کلرزنـی بایـد غلظـت کلـر در دورتریـن نقطـه از محـل تزریـق 1 تـا 2

میلیگـرم بـر لیتـر باشـد. در صورتـی کـه اسـیدیته آب آبیـاری 5/7 یـا کمتـر باشـد، آنـگاه غلظـت 1 میلیگـرم بـر

لیتـر کلـر آزاد در دورتریـن نقطـه کفایـت میکنــد. چنانچــه آب قلیایــی باشــد pH باالتــر از 5/7 مقــدار 2

میلیگــرم بــر لیتـر الزام اسـت. غلظـت این ماده آزاد در زمانـی کـه کلـر بـا مـواد آلـی موجـود در لولــه واکنــش

انجــام میدهــد، کاهــش مییابــد. بنابرایــن بــرای حفــظ غلظــت 1 تـا 2 میلیگـرم بـر لیتـر کلـر آزاد در دورتریـن

خـط لولـه از نقطـه تزریـق الزم اسـت کـه غلظـت کلـر آزاد در نزدیـک نقطـه تزریـق حـدود 5 تـا 6 میلیگـرم بـر لیتـر

باشـد. غلظـت کلـر مـورد نیـاز نزدیـک بـه نقطـه تزریـق بسـتگی بـه کیفیــت آب، مقــدار باکتریهــا، جلبکهــا و

دیگــر مــواد آلــی در خطــوط لولــه دارد. بـرای اطمینـان از اینکـه غلظـت کلـر در حـد 1 تـا 2 میلیگـرم بـر لیتـر

اســت، غلظــت کلــر آزاد را در قطرهچکانهــای بــا بیشتریــن فاصلــه از نقطــه تزریـق پـس از مـدت زمـان 10 تـا

15 دقیقـه پـس از تزریـق ‌‌ اندازه گیـری کنیـد.


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *