برچسب: خرید کلر ایرانی

  • فروش کلر ایرانی

    فروش کلر ایرانی   فروش کلر ایرانی بیشترین کاربرد را در این عنصر گندزدایی آب صنایع. پالپ و صنعت کاغذ سفید کنندگی استفاده می شود . خرید کلر ایرانی یکی از مهمترین مواد شیمیایی گاز اتیلن است برای ساخت خیلی مواد به کار می‌شود برای مثال لوله های تیوب دیوارها ساخت لوله درپوش و غیره…