برچسب: خرید  کلر هندی قزوین

  • فروش کلر هندی قزوین

    فروش کلر هندی قزوین     فروش کلر هندی قزوین با توجه به پارامترهاي مورد بررسی، مشخص شد که آلودگی شـیمیایی کمتـر حـائز اهمیـت بـوده اسـت، اگرچـه تمــام نمونـههــاي آب بـا مقــدار pH متوسط 08/0±12 /5 اسیدي بودند، ایـن امـر نشـان داد آب اکثر چاهها آلوده بوده اسـت . عزیزالـه و همکاران نیز آلـودگی هـاي…