برچسب: فروش پودر کلر هندی تهران

  • فروش کلر هندی تهران

    فروش کلر هندی تهران   فروش کلر هندی تهران محل تزریق را میتـوان نزدیـک بـه پمـپ سـامانه آبیـاری یـا دور از پمـپ و نزدیـک بـه قطعـه مـورد نظـر تزریـق کـرد. تزریق نزدیک به محل پمپ در ایــن حالــت تزریــق را تــا حــد امــکان نزدیــک بــه پمــپ ســامانه آبیــاری انجــام دهیــد. ایــن نــوع تزریــق از رشــد…