برچسب: قیمت کلر هندی اصفهان

  • فروش کلر هندی اصفهان

    فروش کلر هندی اصفهان       فروش کلر هندی اصفهان لولهکشی اغلب بـه منظـور شستشـو و سـایر مـوارد کاربرد دارد. یـک آبـیمیایی و باکتریولوژیــی، شــاي فیزیکـپارامترهـ شرب شهرگرگان در سـال1389توسـطنصـراللهی عمران و همکـاران مـورد بررسـی قـرار گرفـت، در مجمـوع میـانگین کلـر بـاقی مانـده در بـیش از500 نمونه بررسی شده6/0میلی گرم بر لیتر بود که…