برچسب: مراکزفروش کلر در اردبیل

  • فروش کلر در اردبیل

    فروش کلر در اردبیل فروش کلر در اردبیل نرخ تشکیل رسوب در آب نیز تابعی از تشکیل با تشکیل بهینه است. در  تاسیس شد. سطح آب زیر ۷.۵ % یا کلرین را به نسبت‌های آمونیاک بیش از ۵: ۱ افزایش می‌دهد. غلظت ۰.۸ mg / mg و ۰.۰۲ mg / mg (به ترتیب). سطح کلرین…